Pilgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017/2018

Grunduppgifter

Skollagen (2010:800)

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling

 

Ändamål och tillämpningsområde

1 §Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag.

Diskriminering

2 §Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567).

Definitioner

3 §I detta kapitel avses med
– elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan utbildning än förskola enligt denna lag,
– barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap.,
– personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och
– kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Tvingande bestämmelser

4 §Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan.

Ansvar för personalen

5 §Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget.

Aktiva åtgärder

Målinriktat arbete

6 §Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling

7 §Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling

8 §Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Förbud mot kränkande behandling

9 §Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

10 §En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

För verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerade med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för den personal som huvudmannen utser.

Förbud mot repressalier

11 §Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av att barnet eller eleven medverkat i en utredning enligt detta kapitel eller anmält eller påtalat att någon handlat i strid med bestämmelserna i kapitlet.

Skadestånd

12 §Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 7, 8, 9, 10 eller 11 § ska huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta innebär, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Skadestånd för kränkning i andra fall än vid repressalier lämnas dock inte, om kränkningen är ringa.

Om det finns särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort.

Rättegången

13 §Mål om skadestånd enligt detta kapitel ska handläggas enligt bestämmelserna i rättegångsbalken om rättegången i tvistemål när förlikning om saken är tillåten.

I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, om den part som har förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad.

Bevisbörda

14 §Om ett barn eller en elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling enligt 9 § eller repressalier enligt 11 §, visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit utsatt för sådan behandling, är det huvudmannen för verksamheten som ska visa att kränkande behandling eller repressalier inte har förekommit.

Rätt att föra talan

15 §I en tvist om skadestånd enligt detta kapitel får Statens skolinspektion som part föra talan för ett barn eller en elev som medger det. När Skolinspektionen för sådan talan får myndigheten i samma rättegång också föra annan talan för barnet eller eleven om han eller hon medger det. För barn under 16 år krävs vårdnadshavares medgivande.

Bestämmelserna i rättegångsbalken om part ska gälla även den för vilken Skolinspektionen för talan enligt detta kapitel när det gäller jävsförhållande, pågående rättegång, personlig inställelse samt förhör under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen.

När ett barn eller en elev för talan enligt detta kapitel får Skolinspektionen inte väcka talan för barnet eller eleven om samma sak.

16 §Rättens avgörande i ett mål där Statens skolinspektion för talan för ett barn eller en elev får överklagas av barnet eller eleven, om det får överklagas av myndigheten.

När rättens avgörande i ett mål som avses i första stycket har vunnit laga kraft, får saken inte prövas på nytt på talan av vare sig barnet eller eleven eller Skolinspektionen.

Verksamhetsformer som omfattas av planen

Förskola

Ansvariga för planen

Förskolechefen har övergripande ansvar.
Övriga medverkande är personal och barn och föräldrar.

Vår vision


Alla barn har strategier för kommunikation, lärande och beteende.
Alla barn deltar likvärdigt i sociala sammanhang.

Ingen kränks eller kränker.

Planen gäller från

2017-06-29

Planen gäller till

2018-06-31

Barnens delaktighet

Genom samtal med personalen utifrån deras förutsättningar.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Genom föräldramöten och/eller föräldrasamtal.

Personalens delaktighet

Genom basdagar och möten.

Förankring av planen

Genom personalkonferenser, personalmöten, föräldramöten, föräldrasamtal, informationsbrev till föräldrar, samt i samtal med barnen.

 

Utvärdering

Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats

I personalmöten som byggt delvis på samtal med barnen utifrån deras förutsättningar.

Utvärdering och uppföljning
Ansvarig för uppföljning är förskolechefen.

Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan

Barn och föräldrar via personal.

Resultat av utvärderingen av fjolårets plan

a) Introduktion av nya elever/personal


Nya elever och personal har i sin introduktion fått information om förskolans plan mot kränkande behandling. Plan för introduktion av nya elever och för ny pedagogisk personal har uppdaterats.  

b) Studiemiljö

Vi har gjort en analys av varje barns behov och byggt upp en miljö för såväl lek som olika former av träning som är anpassat till barnets behov.

c) Rekrytering

Fler män har rekryterats, vilket gjort att vi tagit steg mot en jämnare könsfördelning bland personalen.

d) Rutiner för akuta åtgärder

Rutinerna för akuta åtgärder har blivit uppdaterade (se senare avsnitt i denna plan).

Beskriv hur årets plan ska utvärderas

Alla aktiviteter ska in i verksamhetsplanen för förskolan. Planens åtgärder skrivs i punktform, som ska vara lättare att utvärdera än tidigare. Planeras att göras i enkätform för i första hand personal och föräldrar. Ansvarig för uppföljning är förskolechefen.

Årets plan ska utvärderas senast

2016-08-10

Ansvarig för att årets plan utvärderas

Förskolechefen.

 

Främjande insatser

Främja likabehandling oavsett religion eller funktionsförmåga.

Policy
Barn och personal ska känna sig trygga i sin arbetsmiljö och all form av diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder ska förebyggas. Planen omfattar såväl arbetet mot diskriminering som arbetet mot kränkande behandling. Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår förskola.

Tillämpning

Plan mot kränkande behandling skall tillämpas på samtliga avdelningar. Personal och barn ska vara delaktiga i arbetet utifrån sina förutsättningar. Personal och barn ska vara informerade utifrån sina förutsättningar och planen ska användas i arbetet. Syftet skall vara att arbetet med att främja barns lika rättigheter och att förhindra trakasserier sker kontinuerligt och på ett organiserat sätt där alla samverkansorgan medverkar. Plan mot kränkande behandling skall även syfta till att all personal känner till tillvägagångssätt och handlingsplaner för förebyggande åtgärder. Förskolechefen ansvarar för att planen revideras årligen.

Områden som berörs av insatsen

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och ålder

Psykiska trakasserier

 • Uteslutning, tystnas, vända ryggen åt, inte svara på till tal, behandla som luft/icke existerande, aldrig bli medbjuden, ingen ringer.

 • Menande blickar, minspel, grimaser, suckar, viskningar, åtbörder, gester, hänga upp bilder med namn, tel.nr och anspelningar.

Verbala trakasserier

 • Viska, sprida rykten

 • Härma, hota, håna, reta

 • Anmärka på frisyr/kläder

 • Kommentera allt som den utsatte gör eller säger

 • Hånskratta

 • ”Skämta”

Fysiska trakasserier

 • Slå, knuffa, sparka, nypa, riva sönder kläder, trycka in i väggen, sätta krokben, tvångsduscha, kasta snö, kasta någons egendom emellan sig.

 • ”Råka” knuffa till någon eller dennes bänk, ge ett litet tjuvnyp i förbifarten, rita i någons bok/papper, stå i vägen, slå igen dörren framför näsan etc.

Text- och bildburna trakasserier

 • E-post

 • Sms, mms

 • Klotter

 • Brev

Flera av ovanstående punkter är sådana som våra barn inte kan utföra, men vi har valt att ändå ta med dom för att skapa en förståelse för vad trakasserier kan innebära.

Mål och uppföljning

Förebygga diskriminering och kränkande behandling.

Åtgärder för att främja lika rättigheter och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förebyggande

 • Introduktion av nya barn/personal (ansvarig: praktisk samordnare, kontaktperson, förskolechefen)

 • Personalmöten/personalkonferenser/hälsovårdssamtal (ansvarig: praktiska samordnaren, förskolechefen)

 • Utvecklingssamtal med barn och föräldrar (ansvarig: praktisk samordnare, kontaktperson, förskolechefen)

 • Genomgång av Plan mot kränkande behandling för personal (ansvarig: förskolechefen)

Ansvarig

Förskolechefen

Datum när det ska vara klart

Kontinuerligt

 

Kartläggning

Kartläggningsmetoder

Vi har sett över områden där vi ser att kränkningar skulle kunna förekomma som:

 

 • Miljö (psykosocial och fysisk)

 • Kommunikation

 • Kompetensutveckling

 • Rekrytering

 • Antagning

 • Introduktion

 • Schemaläggning, föräldraskap och studier

 • ”Undervisning”

 • Rutiner för akuta åtgärder

Utifrån vår kartläggning har vi kommit fram till följande åtgärder:

Föräldraråd:

Ett föräldraråd kommer att skapas, detta för att fånga upp tankar kring bland andra saker som rör likabehandling som barnen kan ta upp hemma.

Åtgärder: Detta ska komma igång senast november 2015. Ansvarig är förskolechefen.

Basdag:

Vi ska genomföra en basdag för all personal med fokus på förskolans läroplan, inklusive de delar som behandlar värdegrund och övrigt som ingår i likabehandling och trakasserier.

Åtgärd: Basdagen kommer att genomföras och ledas av förskolechefen. Detta ska ske innan utgången av läsåret 2015/16. Ansvarig är förskolechefen.

Områden som berörs av åtgärden

Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder

Åtgärd

Vid kartläggning har vi beaktat diskrimineringsgrunderna kön, etnisk, religion och annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning samt kränkande behandling.

Årlig plan


Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att

påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

 

Rutiner för akuta situationer

Personal som barn och föräldrar kan vända sig till

Förskollärare, praktisk samordnare, assistenter samt förskolechefen.

Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn

Akuta och uppföljande åtgärder avseende inträffade kränkningar och hur dessa skall dokumenteras.

 • Samla information från personal, samt eventuellt barn/vårdnadshavare angående misstänkt kränkning (kontaktperson, praktisk samordnare)

 • Informera förskolechefen (praktisk samordnare)

 • Upprätta handlingsplan för fortsatt handläggning (praktisk samordnare, förskolechefen)

Handlingsplan för förebyggande åtgärder

Följande sker utifrån barnens förutsättningar.

Enskilt samtal med den kränkta:

 • Vad har hänt?

 • Vem har gjort vad?

 • När har det hänt?

 • Var hände det?

Enskilda samtal med den/de som kränker:

 • Vad tänker du göra för att få slut på kränkningen?

 • När tänker du börja?

Ingen får förvarna de/dem som kränkt. Samtalen sker i följd de tillfällen det är fler än en, så att de inte i förväg kan tala med varandra. I handlingsplanen skall ansvarsfördelningen klart framgå i det aktuella fallet.

Kontakt med vårdnadshavare.

Kontroll av att den kränkande behandlingen upphört.

Stöd för den som utsatts för kränkningen och till de/dem som kränkt.

 

Fortsatt samtalskontakt med berörda parter vid behov.

Gemensamt samtal med den kränkta och den /de som kränker, där samtliga får uttala sig om den uppkomna situationen (om möjligt).

Samtal i barngruppen om behov finns. 

 

Bevisbörda och krav på dokumentation

I lagstiftningen ges riktlinjer om att förskolan är skyldig att vidta åtgärder vid misstänkta fall av diskriminering och kränkande behandling. Åsidosättande av skyldighet medför skadeståndsansvar. All handläggning i ärenden skall därför dokumenteras i plan mot kränkande behandlings dokumentmall. Se bilaga.
Dokumenteringsmall vid misstänkta fall av kränkande behandling och diskriminering.

Denna dokumenteringsmall är en bilaga till Pilgårdens förskolas plan mot kränkande behandling och diskriminering. Dokumenteringsmallen skall underlätta för personal att dokumentera misstänkta fall av trakasserier och kränkande behandling. All personal kan lämna uppgifter och uppgifterna ska lämnas till och arkiveras hos förskolechefen. Vid tveksamhet om vad som bör dokumenteras, kontakta förskolechefen eller kurator för rådgivning.

Uppgiftslämnare:

………………………………………………………………………………

Datum:

………………………………………………………………………………

Förskola/Enhet:

………………………………………………………………………………

Beskrivning av händelseförlopp:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Vidtagna åtgärder:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Fortsätt på nya sidor. Se även blankett handlingsplan.